Program edukacyjny dla młodzieży w Szczawnicy: Prawna odpowiedzialność nieletnich i bezpieczeństwo w sieci

Jednym z obowiązków dzielnicowych z Komisariatu Policji w Szczawnicy, poza standardową służbą na swoim terenie, jest prowadzenie spotkań profilaktycznych. 27 listopada bieżącego roku, na zaproszenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnice, odwiedzili szkołę, gdzie przeprowadzili prelekcję dla uczniów. Podczas tego spotkania, skupili się na problematyce odpowiedzialności karnej osób niepełnoletnich, konsekwencjach spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz kwestiach bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy.

Podczas prelekcji, funkcjonariusze szczegółowo omówili tematykę zawartą w ustawie dotyczącej postępowania wobec nieletnich. Wyjaśnili młodzieży pojęcia takie jak demoralizacja i czyn karalny, podając przy tym konkretne przykłady demoralizującego zachowania – wagary, aktów wandalizmu, ucieczek z domu czy spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania narkotyków czy dopalaczy. Zwrócili także uwagę na konsekwencje takiego postępowania, wskazując na środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez sąd wobec nieletnich, którzy wykazują takie zachowania lub dopuszczają się czynów karalnych. Policjanci podkreślali, że mimo młodego wieku, osoby te mogą ponosić konsekwencje prawne za swoje działania, stając przed sądem rodzinnym.

W dalszej części spotkania, poruszony został temat cyberprzemocy. Uczniowie zostali uświadomieni, że korzystanie z internetu również może prowadzić do popełnienia czynów zabronionych. Przekazano im zasady bezpiecznego korzystania z sieci, ostrzegano przed nawiązywaniem kontaktów z nieznajomymi osobami oraz publikowaniem własnych zdjęć i danych osobowych w Internecie. Wyjaśniono im co to jest cyberprzemoc i jak można się przed nią chronić, ale też jak łatwo można stać się jej sprawcą. Poruszono również zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i palenia papierosów w młodym wieku oraz zażywania substancji odurzających.