Historia życia i posługi kapłańskiej urodzonego w Nowym Sączu, księdza zasłużonego dla Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

3 września 1956 roku na świat przyszedł w Nowym Sączu syn Marii Guzik i Henryka. Wychował się w parafii dedykowanej św. Małgorzacie, również zlokalizowanej w jego rodzinnym mieście. Momentem przełomowym w jego edukacji była rok 1975, kiedy to zdał egzamin maturalny również w Nowym Sączu. Po tym sukcesie podjął decyzję o kontynuowaniu nauki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie zdobywał wiedzę z zakresu filozofii i teologii.

Kolejną ważną datą w jego życiu była 31 maja 1981 roku, gdy biskup tarnowski Jerzy Ablewicz udzielił mu święceń kapłańskich. Przez następne lata swojej posługi kapłańskiej pracował jako wikariusz w różnych parafiach. Jego pierwszym miejscem pracy była parafia Żabno, do której przybył 20 czerwca 1981 roku. Następnie, od 6 grudnia 1983 roku służył wiernym ze Starego Sącza, a od 2 lipca 1986 roku pełnił swoje obowiązki w parafii Katedra w Tarnowie. Od 31 stycznia 1992 roku posługę kapłańską sprawował w Zagórzany, a od 1 sierpnia 1995 roku w Limanowej-Sowliny, dedykowanej św. Stanisławowi Kostce.

Od 1 lipca 1997 roku rozpoczął swoją służbę dla Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Związane z tym były jego obowiązki proboszcza parafii pod wezwaniem św. Pawła w Leicester oraz funkcja dziekana dekanatu Środkowej Anglii. Wyróżnienie jego gorliwej pracy nadeszło w 2005 roku, kiedy to przyznano mu godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.